Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Zakelijke gebruikers.
Deze website wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan zakelijke gebruikers, in het bijzonder horeca ondernemers die een klantrelatie hebben met Royal FrieslandCampina Benelux en de op de site vermelde koffieleveranciers (koffiebranders). Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Printgenerator is verkregen. Printgenerator behoudt zich expliciet het recht voor om bestelling door andere dan genoemde horeca ondernemers te weigeren.

Intellectueel eigendomsrecht
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Printgenerator, Royal FrieslandCampina Benelux, of hun licentiegevers. De sites worden uitsluitend voor zakelijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal FrieslandCampina Benelux is verkregen.

In het geval een gebruiker via de with compliments website eigen beeldmateriaal upload, dan garandeert deze dat er geen inbreuk gemaakt wordt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De gebruiker vrijwaart Printgenerator en Royal FrieslandCampina Benelux zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Aansprakelijkheid
Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website.
Printgenerator mag deze website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder aankondiging. Printgenerator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Printgenerator behoudt zich het recht voor om bezoekers de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Printgenerator de toegang tot de website monitoren.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.